El sector català de les TIC genera més de 10.000 llocs de treball

Malgrat el context de crisi, creix un 8,8% l’ocupació a l’empresa TIC catalana durant el període 2008-2010. Després d’una baixada del 4,4% de facturació del sector l’any 2009, s’espera una evolució positiva del 3,2% durant l’any 2010, essent el subsector del programari el principal motor d’aquest canvi.

El sector industrial català de les empreses TIC va facturar 14.363 milions d’euros durant l’any 2008, i 13.739 milions d’euros durant el 2009, segons dades de l’Estudi del sector empresarial de les TIC a Catalunya 2009, que la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) ha desenvolupat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A la presentació d’aquest estudi en el marc del BDigital Global Congress, el director general de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Josuè Sallent, va manifestar:

Aquestes dades demostren fins a quin punt les noves tecnologies són un factor de creixement econòmic per al nostre país, i que un context de crisi com l’actual és una gran oportunitat per focalitzar els nostres esforços en projectes tractors en R+D+i en aquest sector, que sens dubte tindran un efecte multiplicador en tota la nostra economia. 

L’activitat empresarial TIC de Catalunya es concentra als subsectors de serveis TI i programari, amb un 55,9% i un 29,1% -respectivament- del total d’empreses. Des de la perspectiva de la dimensió empresarial, el sector TIC català es caracteritza per la presència majoritària d’empreses de dimensió reduïda: un 47,5% d’empreses ocupen fins a 9 treballadors i un 34,9% addicional se situen en el tram superior, de 10 a 49 treballadors.

En termes totals, durant el 2009 el sector empresarial de les TIC de Catalunya va ocupar a gairebé 65.000 assalariats, essent un sector que genera una ocupació neta d’uns 5.000 treballadors anuals en els darrers dos anys. L’estudi confirma una configuració del treball per edat amb una presència de molts treballadors joves: gairebé la meitat dels treballadors de les empreses TIC (un 49,3% del total) tenen menys de 35 anys.

El volum total de facturació del conjunt d’empreses TIC de Catalunya es va situar el 2009 a l’entorn dels 14.000 milions d’euros. Tot i que el total de facturació empresarial TIC es va reduir el 2009, amb una caiguda del 4,4%, les perspectives dels empresaris per a enguany són clarament favorables: per al 2010 s’espera que el volum total de facturació del sector TIC a Catalunya, superi amb escreix el llindar dels 14 mil milions d’euros, amb un increment respecte el 2009 del 3,2%.

Font: Estudi del sector empresarial de les TIC a Catalunya, 2009. FOBSIC.
L’estudi és disponible a: www.fobsic.cat i a www.tic.cat
Més informació: Gencat.cat

Com millorar l’estat de les TIC a Catalunya

TIC.cat és un pla integral que neix amb l’objectiu de potenciar la competitivitat de les empreses TIC catalanes, millorant les seves possibilitats de creixement i de negoci.

El pla és una iniciativa conjunta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, i d’ACC1Ó CIDEM|COPCA, l’agència de suport a l’empresa adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. El Pla s’estén del 2009 al 2012 i compta amb un pressupost per al 2009 de 42 M€.

El pla TIC.cat neix del convenciment que les tecnologies de la informació i la comunicació són un sector estratègic en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. D’aquesta manera, és cada cop més necessari disposar d’un sector TIC potent i capdavanter perquè contribueixi a la modernització i evolució dels sectors industrials clàssics i esdevingui un motor de creixement econòmic i de cohesió social i territorial.

Àmbits d’actuació
El pla TIC.cat es desenvolupa en sis àmbits d’actuació principals, que es tradueixen amb tota una sèrie de mesures concretes:

1. Informació i assessorament: divulgació de les actuacions incloses en el Pla i establiment d’un punt centralitzat de contacte amb les empreses del sector mitjançant el web del programa (www.tic.cat) i el servei de finestreta única d’atenció personalitzada per a les empreses del sector.

2. Intel·ligència competitiva: generació i gestió de coneixement per al sector que sorgeixi d’observatoris com el FOBSIC, Prospectiva Industrial o Mercats Exteriors. Així com el desenvolupament de nous espais virtuals de coneixement i treball en xarxa: l’Anella, Mapa TIC, etc.

3. Finançament: fonts de finançament disponibles, tant d’inversió en capital per a la creació i el desenvolupament de noves empreses, com mitjançant línies de préstecs per al creixement i l’execució de nous projectes a les empreses ja consolidades: programa Gènesis, Capital Concepte, línies de préstecs en condicions preferents o informació d’ajuts i finançament.

4. Promoció sectorial i internacionalització: iniciatives per a la promoció col·lectiva i suport a les empreses en el desenvolupament de nous mercats, especialment els internacionals.

5. Qualitat i gestió empresarial: actuacions per millorar els nivells de qualitat i productivitat de les empreses TIC, a la vegada que intenta enfortir les estructures empresarials des del plantejament estratègic i en els àmbits de gestió: pla de formació de professionals TIC, programa Enginycat, acord marc de serveis TIC.

6. R+D+I i e-infraestructures: suport als projectes de recerca, desenvolupament i innovació dins de les empreses TIC i per millorar les col·laboracions amb universitats i centres tecnològics. Promoció d’estructures clau per a la recerca i el desenvolupament tecnològic del sector: inforegió, programa Innoempresa, etc

Més informació a www.gencat.cat