Com reduir despeses gràcies a la tecnologia

La necessitat de sobreviure en aquests temps de crisi està obligant a les petites i mitjanes empreses a buscar mecanismes per rebaixar tant els costos de gestió com els d’infraestructures. Qui aconsegueixi tenir èxit en aquesta lluita sense prendre mesures dràstiques, com ara acomiadar treballadors (el major actiu de qualsevol empresa), sortirà enfortit i millor posicionat al finalitzar la crisi.

Amb aquesta visió estratègica les TIC poden ser grans aliades per aconseguir-ho. Fem un breu resum de 10 aspectes que poden traduir-se en una reducció important dels costos de les pimes:

1) Pagar per l’ús
En comptes de comprar determinats tipus de software, com són els paquets de comptabilitat o solucions de gestió integral del negoci (ERP), existeix la possibilitat de contractar un Proveïdor de Serveis d’Aplicacions (ASP) i pagar només per l’ús que se’n faci: no ets propietari de l’aplicació, no la tens instal·lada en els teus ordinadors i per tant no necessita manteniment. Una altra solució és optar per programari lliure gratuït, com pot ser el cas d’EinesTIC (del que vem parlar en una entrada anterior).

2) Renting
La fórmula del renting es pot aplicar tant a vehicles d’empresa com a equips informàtics, o a altres tipus de serveis. El client paga una quota mensual durant un plaç determinat de temps a canvi del seu ús i manteniment, resultant més econòmic que si hagués d’adquirir aquests bens.

3) Telefonia IP
Les comunicacions poden arribar a generar costos importants per l’empresa, però poden abaratir-se al màxim amb l’ús d’Internet, gràcies a serveis com l’Skype o el video xat de Gmail.

4) Videoconferència
Els viatges suposen un cost molt important que es pot reduir enormement mitjançant les tecnologies de videoconferència, a banda de l’estalvi econòmic també suposa un estalvi de temps en el desplaçament molt important.

5) Factura electrònica
Actualment el cost d’emetre una factura en paper ascendeix a 1,5€, mentre que electrònicament només suposa 0,15€. Per altra banda el cost de rebre una factura en paper suposa 1,18€, mentre que rebre una factura digital suposa 0,02€. L’estalvi total per factura és de 2,5€.

6) Pàgina web
Si se saben explotar les seves possibilitats tenir una pàgina web pot aportar avantatges competitius i un estalvi de costos. La web pot ser una eina de comunicació de productes i serveis i facilitar la relació amb els clients, proveïdors, etc. Evitant la necessitat de disposar de recursos humans i financers específics per realitzar aquestes tasques.

7) Comerç electrònic
Si ja es disposa d’una web, es pot utilitzar com a nou canal de venda, per comercialitzar els productes de forma directa i interactiva amb els clients. També permet accedir a nous mercats sense costos extres que suposa l’obertura de noves sucursals físiques, etc.

8) Mobilitat
El cost anual que suposa l’emplaçament físic dels treballadors és molt elevat, utilitzant tecnologies de mobilitat i donant la opció del teletreball a part de la plantilla es podrien estalviar costos, substituint les actuals instal·lacions per altres més petites. I si es necessita espai ocasionalment per a fer alguna reunió sempre es pot llogar alguna sala en un centre de negocis.


9) Consum energètic
Un consum energètic eficient i responsable redueix els costos fixes i contribueix a millorar el medi ambient.

10) Impressió racional
Les oficines consumeixen gran quantitat de paper pràcticament sense donar-se ni compte. Per això seria útil imprimir només allò necessari; comprovar la visualització prèvia de qualsevol document abans d’imprimir-lo per veure que té un format adequat i no s’imprimiran pàgines innecessàries; utilitzar paper reciclat; imprimir dues pàgines per cara; no utilitzar mai la impressió a color a menys que sigui necessari; reutilitzar documents impresos quan el seu destí és consum intern; etc. Totes aquestes mesures eviten generació de residus, problemes de contaminació associats a la producció i reducció de costos de compra de paper.

Font original: Revista Fundetec nº 14

Factura electrònica (e-factura)

Què és una factura electrònica?
És un document tributari que es genera per mitjans informàtics en un format electrònic i que s’envia telemàticament. El procés de facturació electrònica consisteix en la transmissió de factures entre un emissor i un receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a l’altre), firmats digitalment amb certificats qualificats, i que tenen amb la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper.

Perquè és important estar en disposició d’emetre’n?
És important perquè a partir del 30/10/2010 les empreses hauran d’enviar totes les factures en format electrònic a l’administració pública espanyola (govern central, governs autonòmics, ajuntaments i diputacions provincials). Per a les grans empreses aquesta obligació comença el 30/07/2009. Això vol dir que si tens tractes amb l’administració, hauràs de fer una factura electrònica per poder cobrar.

Parts del procés de la facturació electrònica

  • Emissió de factures: l’emissor, amb la conformitat del receptor, genera en el seu ordinador una factura electrònica (que inclou la firma electrònica) i li transmet per mitjans telemàtics. Conservant-ne una còpia o matriu (la base de dades), no sent necessari conservar els documents electrònics firmats.
  • Recepció de factures: el receptor rep la factura en format digital i la conserva en un suport informàtic, el mateix amb el que la va rebre, per la seva futura consulta o impressió si fos necessari. Com que la factura està firmada electrònicament, ha de guardar la informació relativa a la comprovació de la validesa de la firma electrònica. En el cas de que sigui necessari, es pot enviar a l’Administració Tributària via telemàtica.

Format de les factures
Les factures electròniques podem emetre’s en diferents formats (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt) sempre que es respectin el contingut legal exigible a qualsevol factura i que compleixin certs requisits per la incorporació de la firma electrònica reconeguda. D’aquesta manera ja no cal imprimir la factura perquè aquesta sigui vàlida i legal, i així tot el tractament (emissió, distribució i conservació) es pot realitzar directament sobre el fitxer electrònic generat per l’emissor.

Què és una firma digital?
La firma digital és una informació que s’afegeix a la factura electrònica i que garanteix que l’emissor de la factura és qui diu ser i que des de l’emissió de la factura ningú n’ha modificat el seu contingut. Per generar aquesta informació s’utilitza un certificat digital, que és un fitxer que has de tenir instal·lat al teu ordinador i seleccionar en el moment de firmar la factura.

Com aconseguir el certificat digital necessari per la firma digital?
Per aconseguir-ho es pot fer a través de la ‘Fábrica Nacional de Moneda y Timbre’, que l’emet de forma gratuïta, o el que conté el DNI electrònic. El de la Fábrica el pots sol·licitar des d’aquest enllaç, i el DNI electrònic s’emet a les comissaries, substituint el DNI tradicional. A banda de l’Agència Tributària hi ha més entitats que emeten certificats vàlids, pots consultar aquesta llista.

Quins beneficis aporta?
L´ús de la factura electrònica proporciona grans beneficis, que es poden resumir en que l’empresa pot oferir un servei de més qualitat i ser més competitiva, ja que l’objectiu principal de la facturació electrònica és la simplificació de processos, entre d’altres:

  • Reducció de costos: es suprimeix el paper i la impressió, la distribució es fa mitjançant comunicació electrònica i no postal, no s’han d’introduir manualment certes dades, etc.
  • Més eficient: allibera taques administratives que permeten destinar recursos humans a aspectes més productius.
  • Integració amb eines de gestió: des de l’ERP de l’emissor simplement fent un clic es pot generar la factura i enviar-la. El receptor pot introduir automàticament les dades a les seves aplicacions.
  • Optimització de la tresoreria.
  • Informació a temps real de l’estat en el qual es troba una factura i tota la seva informació associada.
  • Reduir el temps de gestió.

Si tens alguna experiència relacionada amb l’ús de la factura electrònica no dubtis a fer-nos-ho saber deixant un comentari. Conèixer i compartir aquestes experiències és una bona manera per fomentar-ne el seu ús!

Properament explicarem amb més detall els diferents mètodes que existeixen per generar factures electròniques.

Més informació: manual publicat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç sobre la factura electrònica.